Ô lưới Đường kính dây Khổ lưới
Inch mm BWG mm
1’’ x 2’’ 25.4mm x 50.8mm 14 2.10 1m x 30m
1’’ x 2’’ 25.4mm x 50.8mm 15 1.82 1m x 30m
1’’ x 2’’ 25.4mm x 50.8mm 16 1.65 1m x 30m
1’’ x 2’’ 25.4mm x 50.8mm 17 1.47 1m x 30m
1’’ x 1’’ 25.4mm x 50.4mm 14 2.10 1m x 30m
1’’ x 1’’ 25.4mm x 50.4mm 15 1.82 1m x 30m
1’’ x 1’’ 25.4mm x 50.4mm 16 1.65 1m x 30m
1’’ x 1’’ 25.4mm x 50.4mm 17 1.47 1m x 30m
1’’ x 1’’ 25.4mm x 50.4mm 18 1.24 1m x 30m
1’’ x 1’’ 25.4mm x 50.4mm 19 1.06 1m x 30m
3/4 ‘’ x  3/4 ‘’ 19.05mm x 19.05mm 16 1.65 1m x 30m
3/4 ‘’ x  3/4 ‘’ 19.05mm x 19.05mm 17 1.47 1m x 30m
3/4 ‘’ x  3/4 ‘’ 19.05mm x 19.05mm 18 1.24 1m x 30m
3/4 ‘’ x  3/4 ‘’ 19.05mm x 19.05mm 19 1.06 1m x 30m
3/4 ‘’ x  3/4 ‘’ 19.05mm x 19.05mm 20 0.88 1m x 30m
1/2 ‘’ x 1’’ 12.7mm x 25.4mm 17 1.47 1m x 30m
1/2 ‘’ x 1’’ 12.7mm x 25.4mm 18 1.24 1m x 30m
1/2 ‘’ x 1’’ 12.7mm x 25.4mm 19 1.06 1m x 30m
1/2 ‘’ x 1/2’’ 12.7mm x 12.7mm 18 1.24 1m x 30m
1/2 ‘’ x 1/2’’ 12.7mm x 12.7mm 19 1.06 1m x 30m
1/2 ‘’ x 1/2’’ 12.7mm x 12.7mm 20 0.88 1m x 30m
1/2 ‘’ x 1/2’’ 12.7mm x 12.7mm 21 0.81 1m x 30m
1/2 ‘’ x 1/2’’ 12.7mm x 12.7mm 22 0.71 1m x 30m
1/4’’ x 1/4 ‘’ 6.35mm x 6.35mm 23 0.63 1m x 30m
3/8’’ x 3/8 ‘’ 9.35mm x 9.35mm 21 0.81 1m x 30m
Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)